معنی کلمه ایلخانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ایلخانی . (ص نسبی ) منسوب به ایلخان . (فرهنگ فارسی معین ).

عنوان سلاطین مغول ایران . (فرهنگ فارسی معین ). نام سلسله ای که در ایران سلطنت کردند از مغولان .

(حامص ) ایلخان بودن . مقام و رتبه ٔ ایلخان . (فرهنگ فارسی معین ).

رئیس ایل . (یادداشت بخط مؤلف ). ایل خان .