معنی کلمه ظوطل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظوطل . [ ] (اِخ ) موضعی به جنوب بوانات .