معنی کلمه حرف مسروری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حرف مسروری . [ ح َ ف ِ م َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) در اصطلاح اهل جفر در برابر حرف ملفوظی و حرف ملبوبی است . حرفی است که نام آن ازسه حرف تشکیل شده و اول و آخر آن یک جنس باشد: میم (م ی م )، نون (ن و ن ). رجوع به حرف ملفوظی و ملبوبی شود. و در جهانگیری حرف ملبوبی را بجای مسروری و این را بجای آن آورده است . (از کشاف اصطلاحات الفنون ).