معنی کلمه قریعة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قریعة. [ ق َ ع َ ] (ع اِ) مال گزیده . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ).

آسمان خانه . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

بهترین جای خانه . (اقرب الموارد).

(ص ) ناقه ای که گشن بر وی بسیار برجهد و بار کم گیرد. (منتهی الارب ).