معنی کلمه قریعالدهر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قریعالدهر. [ ق َ عُدْ دَ ] (اِخ ) رجوع به قریعالفرس شود.