معنی کلمه جرمنه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرمنه . [ ] (اِخ ) ولف در لغت شاهنامه این کلمه رانام محل و قلعه ای در خراسان دانسته و گفته است در شاهنامه چاپ مول خربنه است . (در حدود العالم جرمنگان به اسم محل آمده است ) (از لغات شاهنامه شفق ص 101).