معنی کلمه هاشم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هاشم . [ ش ِ ] (اِخ ) (میر...) از شعرای قرن نهم هجری ، از مردم هرات بود. امیر علیشیر نوائی درباره ٔ وی می نویسد که اول کمانگری میکرد و سپس به شغل حمامداری قیام نمود. طبع نیک دارد. و این بیت را از اشعار او آورده : هر جا که نام مجنون یا کوهکن برآید جای سخن نماند چون نام من برآید. (مجالس النفائس چ تهران ص 140).