معنی کلمه فغدینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فغدینی . [ ف ِ ] (ص نسبی ) منسوب به فغدین که از قرای بخاراست . (سمعانی ). رجوع به فغاندیزی و فغدیزی شود.