معنی کلمه جرمن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرمن . [ ج َ م َ ] (اِخ ) تلفظی ازژرمن و آن نام دو تن قدیس است . رجوع به ژرمن شود.