معنی کلمه ایضاف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ایضاف . (ع مص ) (از «وض ف ») شتافتن شتر.

شتر راندن برفتار. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ).