معنی کلمه حرف قسم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حرف قسم . [ ح َ ف ِ ق َ س َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به حروف قسم شود.