معنی کلمه ایستگاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ایستگاه . (اِ مرکب ) جای ایستادن . (فرهنگ فارسی معین ).

محل توقف وسایل نقلیه (اتومبیل ، اتوبوس ، قطار). (فرهنگ فارسی معین ).