معنی کلمه هنیفقان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هنیفقان . [ هَُ ن َ ف َ ] (اِخ ) قریه ای است میانه ٔجنوب و مغرب رنجبران به فارس . (فارسنامه ٔ ناصری ).