معنی کلمه جرمق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرمق . [ ج َ م َ ] (اِخ ) مفرد جرامق است که نام طایفه ای است . این کلمه عربی ناصحیحی است . (از المعرب جوالیقی ص 94 و 100 متن و حاشیه ).