معنی کلمه کرد شول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کرد شول . [ ] (اِخ ) دهی است در چهار فرسنگ و نیمی مشرق آسپاس . (فارسنامه ٔ ناصری ).