معنی کلمه نحسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نحسی . [ ن َ ] (حامص ) بداختری . نافرجامی . شآمت . (از ناظم الاطباء). نامبارکی . شومی . مبارک نبودن . نحس بودن . نحوست : به قدر هنر جست باید محل بلندی و نحسی مکن چون زحل . سعدی .

در تداول ، بدادائی . بدپک وپوزی . بهانه گیری بیجا. ننگی .