معنی کلمه قریص در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قریص . [ ق ُرْ رَ ] (ع اِ) بزر انجره است . (از بحر الجواهر).