معنی کلمه ایرانشناس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ایرانشناس . [ ش ِ ] (نف مرکب ) دانشمندی غیرایرانی که در باب ایران و ایرانیان تحقیق و تتبع کند. (فرهنگ فارسی معین ).