معنی کلمه صادوق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صادوق . (اِخ ) نام سه تن از کسانی که در حکایت نحمیا مذکورند. (قاموس کتاب مقدس ص 550).