معنی کلمه قریحی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قریحی . [ ق َ ] (ص نسبی ) نسبت است به قریح بن منخل بن ربیعةبن قبیصة، و آن تیره ای است از سامةبن لؤی . (اللباب فی تهذیب الانساب ).