معنی کلمه خرخر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خرخر. [ خ ُرْ رُ خ ُ ] (اِ صوت ) حکایت صوت کشیدن چیزی گران و سنگین بزمین چون تخته ٔ دراز و مانند آن . (یادداشت بخط مؤلف ).