معنی کلمه فعلیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فعلیة. [ ف ِ لی ی َ ] (ع ص نسبی ) فعلیه . مؤنث فعلی . (فرهنگ فارسی معین ). - قوه ٔ فعلیه ؛ نیرو. قوت . انرژی . (از فرهنگ فارسی معین ). رجوع به فعلی شود.