معنی کلمه فعلولة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فعلولة. [ف َ لو ل َ ] (ع مص ) از اوزان مصدر عربی است ، مانند: بیتوته ، صیرورة، قیمومة، قیلولة. (یادداشت مؤلف ).