معنی کلمه حرف حایل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حرف حایل . [ ح َ ف ِ ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) الف تأسیس . رجوع به حرف دخیل شود.