معنی کلمه شش و پنج زنان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شش و پنج زنان . [ ش َ / ش ِ ش ُ پ َ زَ] (نف مرکب ) شش و پنج زن . رجوع به شش و پنج زن شود.