معنی کلمه خرچول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خرچول .[ خ َ ] (اِخ ) نام قریتی بوده است بفارس : قریه ای است سه فرسنگی کمتر مشرق شیراز. (از فارسنامه ٔ ناصری ).