معنی کلمه زندخانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زندخانی . [ زَ دَ ] (ص نسبی ) منسوب است به زندخان . (از انساب سمعانی ). رجوع به ماده ٔ قبل شود.