معنی کلمه ضاحک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضاحک . [ ح ِ ] (اِخ ) آبی است در بطن السّر، بسرزمین بلقین شام . (معجم البلدان ).