معنی کلمه رشته رشتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رشته رشتن . [ رِ ت َ / ت ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) ریسیدن پشم و پنبه و مانند آن . (از آنندراج ) : از خرقه تنت دید کمان آن مه و می گفت این رشته ٔ باریک درین خرقه که رشته ست . کمال خجندی . ما تخم درین مزرعه جز اشک نکشتیم یک رشته درین غمکده جز آه نرشتیم . صائب .