معنی کلمه تخته در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تخته . [ ت َ ت َ ] (اِخ ) قریه ای است هفت فرسنگ میانه ٔ شمال و مغرب خنج . (فارسنامه ٔ ناصری ).