معنی کلمه سرآب دختران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سرآب دختران . [ س َ ب ِ دُ ت َ ] (اِخ ) (چشمه ٔ...) از بلوک کازرون یک فرسخی شمال کازرون است . (فارسنامه ٔ ناصری ).