معنی کلمه حرف ابجد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حرف ابجد. [ ح َ ف ِ اَ ج َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) هر یک از حرفهای ابجد. رجوع به حروف ابجد شود : قوی در بلاغات و در نحو چست ولی حرف ابجد نگفتی درست . سعدی (بوستان ).