معنی کلمه هنربین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هنربین . [ هَُ ن َ ] (نف مرکب ) هنرشناس . آنکه هنر را دریابد و داند : چشم هنربین نه کسی را درست جز خلل و عیب ندانند جست . نظامی .