معنی کلمه ذباله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذباله . [ ذَ ل َ / ذَب ْ با ل َ ] (ع اِ) .