معنی کلمه زنحفة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زنحفة. [ زَ / زُ ح َ ف َ ] (ع اِ) از اسماء دواهی است . (منتهی الارب ) (آنندراج ).