معنی کلمه صیبون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صیبون . [ ص َ ] (اِخ ) موضعی است و در شعر اعشی از آن ذکری رفته است . (معجم البلدان ).