معنی کلمه ظهیرالدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهیرالدین . [ ظَ رُدْدی ] (اِخ ) ولوالجی حنفی . او راست : امالی در فقه .