معنی کلمه فطوحیون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فطوحیون . [ ] (معرب ،اِ) به یونانی زفت رطب است . (فهرست مخزن الادویه ).