معنی کلمه بالا گیری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بالا گیری . (اِخ ) دهی است از دهستان دروفرامان بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان که در 10 هزارگزی جنوب خاوری کرمانشاه و یک هزار و پانصدگزی جنوب باختری گوش بران واقع است .ناحیه ایست کوهستانی و سردسیر و دارای 140 تن سکنه ، آب آنجا از زه آب رودخانه ٔ محلی تأمین میشود. محصول عمده ٔ آن غلات و حبوبات و لبنیات و شغل مردمش زراعت وراهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).