معنی کلمه کرتش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کرتش . [ ک َ ت َ ] (اِ) انگنار. انجنار. (یادداشت مؤلف ). انگینار. کنگر فرنگی . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به همین کلمات شود.