معنی کلمه ذبال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذبال . [ ذُ ] (ع اِ) ج ِ ذُبالة. (دهار) : عقل گردی ، عقل را دانی کمال عشق گردی ، عشق را دانی ذبال . مولوی . با حضور آفتاب با کمال رهنمایی جستن از شمع و ذبال . مولوی .

ریشها که بر پهلو برآید و بجانب شکم سوراخ کند.