معنی کلمه شسب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شسب . [ ش َ ] (ص )تابان و درخشان و براق . (ناظم الاطباء) (آنندراج ).