معنی کلمه چهارجل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چهارجل . [ چ َ / چ ِ ج ُ ] (اِ مرکب ) چهارجامه . رجوع به چارجل و چارجامه شود.