معنی کلمه ابن عبدکان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابن عبدکان . [ اِ ن ُ ؟ ] (اِخ ) محمد. کاتب طولونیه . مترسلی فصیح بوده و کتاب دیوان رسائل کبیر از اوست . (ابن الندیم ).