معنی کلمه اهل بر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اهل بر. [ اَ ل ِ ب َرر ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) مردم بیابان . رجوع به بر شود.