معنی کلمه گمیزندگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گمیزندگی . [ گ ُ زَ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) عمل گمیزنده . عمل شاش و گمیز کننده . گمیزنده بودن .