معنی کلمه صیاخید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صیاخید. [ ص َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ صیخود. رجوع به صیخود شود.