معنی کلمه صیابة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صیابة. [ ص ُی ْ یا ب َ ] (ع ص ، اِ) برگزیدگان قوم و خلاصه ٔ ایشان .

خالص و بی آمیغ و برگزیده ٔ از هر چیزی .

مهتر و رئیس قومی . (منتهی الارب ).