معنی کلمه اهتداد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اهتداد. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) کشیده و بلند بالا و افزون شدن آب جو و دریا. (زوزنی ).