معنی کلمه سر زانو نشستن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سر زانو نشستن . [ س َ رِ ن ِ ش َ ت َ ] (مص مرکب ) به اندیشه و تأمل نشستن . به تفکر سر بر زانو گذاشتن : سری داریم و آن سر هم شکسته بحسرت بر سر زانو نشسته . نظامی .